© POL EMS Agencja Przedstawicielstwo. Wszystkie prawa zastrzeżone
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma POL EMS Agencja-
Przedstawicielstwo, Bogdan Lewicki; ul Wadowicka 5E, 03-093 Warszawa, wpisana do CEIDG, NIP:521-101-34-04,
REGON: 011953361. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul
Wadowicka 5E, 03-093 Warszawa lub email: biuro@polems.pl <mailto:biuro@polems.pl>
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność
przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu i sprzedaży Klientom produktów z
zakresu sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem dodatkowym, aparatury oraz artykułów medycznych oraz usług
serwisowania i naprawy w/w urządzeń.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom firmy POL EMS
Agencja-Przedstawicielstwo, Bogdan Lewicki kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez
firmę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak
również w celach statystycznych.
Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z
Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności
gospodarczej firmy POL EMS Agencja-Przedstawicielstwo, Bogdan Lewicki.
5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie
- tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
• żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
• żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• przenoszenia danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@polems.pl
<mailto:biuro@polems.pl> lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul Wadowicka 5E, 03-093 Warszawa

Informujemy również, że:
7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

POL EMS Agencja-Przedstawicielstwo, Bogdan Lewicki
ul Wadowicka 5E
03-093 Warszawa
NIP 521-101-34-04