Przejdź do treści

Twój partner w neurofizjologii

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma POL EMS Sp. z o.o. ul. Raciborska 16, 03-079 Warszawa, wpisana do CEIDG, NIP: 5242957543, REGON: 523891014. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Raciborska 16, 03-079 Warszawa lub email: biuro@polems.pl

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu i sprzedaży Klientom produktów z zakresu sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem dodatkowym, aparatury oraz artykułów medycznych oraz usług serwisowania i naprawy w/w urządzeń.

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom firmy POL EMS Sp. z o.o., kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę produktów, w celu prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.

Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności firmy POL EMS Sp. z o.o.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych

• żądania od Administratora sprostowania danych osobowych

• żądania od Administratora usunięcia danych osobowych

• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

• przenoszenia danych osobowych

• wniesienia skargi do organu nadzorczego

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@polems.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Raciborska 16, 03-079 Warszawa

Informujemy również, że:

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.